Stadgar

Svenska SCT®-föreningens stadgar  

§1 Föreningens namn och sätesort.
Föreningens namn är Svenska SCT-föreningen, och dess sätesort Stockholm.

§2 Föreningens verksamhet
1. Svenska SCT-föreningen är en ideell förening.
2. Föreningens ändamål är att praktisera Systems-Centered® Training (SCT) genom att bygga en system-centrerad organisation och att främja SCT i Sverige.
För att bygga en system-centerad organisation ska möten och aktiviteter i föreningen genomföras med tillämpning av SCTs metoder, normer och värderingar.
För att främja SCT i Sverige ska föreningen bedriva följande verksamhet:
• Främja spridandet av information om SCT i Sverige.
• Främja kvalitet i tillämpningen av SCT i Sverige.
• Verka för att utbildningar anordnas i Sverige.
• Vara ett nätverk för personer som är intresserade av SCT.
• Vara en förbindelselänk mellan SCTRI och svenska SCT-intressenter.
• Stödja och följa forskning inom SCT.

§3 Föreningens relation till Systems-Centered Training and Research Institute (SCTRI ).
1. Föreningen ska ha erhållit en organisations-licens av SCTRI, och är förbunden till de åtaganden gentemot SCTRI som överenskommits vid erhållandet/förnyelsen av denna organisations-licens.
2. Föreningens verksamhet ska bedrivas i enlighet med SCTRI’s värderingar (Values). Dessa bifogas stadgarna.
SCT® och Systems-Centered® är varumärken registrerade av Dr. Yvonne M. Agazarian och Systems-Centered Training and Research Institute, Inc., en ideell organisation.

§4 Föreningens organisation
Föreningens organisation ska vara grundad på att föreningens ordinarie medlemmar styr dess verksamhet dels genom val till förtroendeposter (utifrån funktionella kriterier), dels genom beslut vid möten enligt följande:
Val vid årsmöte av:
1. den årsmötesordförande som ska leda förhandlingarna vid årsmötet, den årsmötessekreterare som ska föra protokoll vid årsmötet samt två justeringspersoner som ska justera årsmötesprotokollet.
2. den styrelse för föreningen som ska leda föreningens verksamhet.
3. den valberedning som till årsmötet ska avge förslag till innehavare av förtroendeposter.
4. De revisorer som till årsmöte ska granska styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskaper och användningen av föreningens medel.

§5 Medlemskap
1. Medlemskap är öppet för alla som sympatiserar med föreningens och SCTRIs mål och värderingar och som är villiga att arbeta i enlighet med SCTs normer och metoder. Medlemskap erhålls genom att en årsavgift sätts in på föreningens konto samt att namn, adress, telefon och e-postadress meddelas styrelsen.
2. Medlem som allvarligt skadar föreningen eller på ett allvarligt sätt motarbetar dess ändamål kan i sista hand uteslutas genom beslut i föreningens styrelse. Sådana beslut ska fattas i enlighet med SCTRI’s värderingar och redovisas för SCTRI, revisorer samt årsmötet.

§6 Föreningssammanträden
1. Årsmöte och extra årsmöte utgör föreningens högsta beslutande organ.
2. Ordinarie årsmöte hålles en gång om året på en dag som förenings styrelse beslutar, dock senast före utgången av december månad. I övrigt äger styrelsen rätt att sammankalla medlemmarna till andra föreningssammanträden när den finner det lämpligt. Styrelsen ska också sammankalla till föreningssammanträde då det påfordras av revisorerna eller minst 10% av föreningens medlemmar.
3. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
3.1 Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året, jämte revisorernas berättelser.
3.2 Frågan om ansvarsfrihet till styrelsen för den tid revisorernas berättelse omfattar.
3.3 Val av styrelseledamöter (två av dem på två år och en eller två av dem för ett år).
3.4 Val av två revisorer på ett år vardera.
3.5 Val av valberedning. Valberedningen ska bestå av tre personer och väljes på två år.
3.6 Fastställande av medlemsavgift.
3.7 Övriga frågor som framlägges av föreningens styrelse eller väckes av revisorer eller enskilda medlemmar.
4. Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande. Därefter väljer de närvarande ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Skriftlig kallelse till föreningens ordinarie årsmöte ska utsändas till medlemmarna minst tre veckor före mötet. Styrelsen kallar till övriga föreningssammanträden minst 14 dagar i förväg.
6. Kallelser och meddelanden till föreningens medlemmar kan ske per elektronisk post.
7. Årsmötet är öppet även för intresserade som ej är medlemmar i föreningen i observatörsroll, ej deltagande i diskussion eller beslut.

§7. Föreningens styrelse
1. Föreningens styrelse utgör föreningens högsta verkställande organ i alla frågor.
2. Föreningens styrelse verkställer beslut som fattats av föreningens medlemmar, planerar föreningens fortsatta verksamhet, beslutar i alla under verksamhetsperioden uppkomna frågor om vilka ej stadgas på annan plats, framlägger planering och beslut inför årsmöte, samt ansvarar för den fortlöpande förvaltningen.
3. Föreningens styrelse ska bestå av minst tre, om möjligt fyra, ledamöter. Ledamöterna väljes utifrån funktionella kriterier vid ordinarie årsmöte. En till två ledamöter väljs på ett år och två ledamöter väljs på två år. De tvååriga mandaten tillsätts sinsemellan olika år. Samtliga ledamöter ska vara medlemmar i föreningen. SCTRI har rätt att utse ytterligare en styrelseledamot utöver de tre eller fyra valda av årsmötet.
4. Styrelsen kan adjungera ytterligare styrelseledamöter vid behov.
5. Om ingen av medlemmarna i styrelsen är SCT-licencierad, ska SCT-licensierad konsult anlitas vid minst 5 möten per år.
6. Styrelsens ordförande, kassör och sekreterare utses för det närmaste året av styrelsen när denna konstituerar sig.
7. Styrelseordförande ska tillse att styrelsemöten hålls när så behövs. Styrelsen ska ha minst 5 fyra styrelsemöten per år. Vid styrelsemöten skall protokoll föras samt justeras av ordföranden och utsedd justeringsman.
8. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande.
9. Styrelsens beslut ska tas i konsensus enligt SCTRI’s värderingar och med användande av SCTs metoder, fr.a. Functional Subgrouping. Ett beslut i konsensus innebär också att varje medlem i styrelsen accepterar att framgent stå bakom det och arbeta för att det som beslutats ska fungera så bra som möjligt, oavsett om han/hon instämmer i beslutet. Om styrelsen inte kommer fram till konsensusbeslut ska konsult från SCTRI anlitas.
10. Styrelsemöte kan ske via telefon och videokonferens.
11. Till styrelsens sammanträden ska samtliga ledamöter kallas.

§8. Medlemsavgift
1. Medlemsavgiftens storlek och giltighetstid bestämmes av ordinarie årsmöte efter förslag från styrelsen.
2. Om medlem inte kan betala medlemsavgiften finns möjlighet att förhandla denna med styrelsen.
3. Medlem som efter påminnelse inte betalt medlemsavgift inom angiven tid anses ha utträtt ur föreningen.

§9. Räkenskaper
1. Föreningen tecknas (företräds) av de två personer, var för sig, från styrelsen som därtill utsetts.
2. Föreningens räkenskaper föres med brutet räkenskapsår från första juli till sista juni. Räkenskaper jämte dithörande handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas för granskning till revisorerna

§10. Revision
Styrelsens verksamhetsberättelse och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer. Dessa utses vid ordinarie årsmöte för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska avlämnas till föreningens ordinarie årsmöte.

§11. Upphörande av förtroendeuppdrag inom föreningen
Uppdraget som företroendevald inom föreningen upphör i förtid om ledamot eller årsmötet, som utsett ledamoten, begär det.

§12. Ändring av föreningens stadgar
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av ett ordinarie årsmöte i koncensus eller, om detta inte lyckas, 2/3 majoritet. Förslag till ändringar av stadgarna ska meddelas medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.

§13. Föreningens upplösning
1. För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten.
2. Vid föreningens upplösning ska föreningens styrelse efter att ha fullgjort föreningens samtliga ekonomiska förpliktelser disponera kvarvarande medel i enlighet med beslut vid årsmöte och i enlighet med SCTRI’s värderingar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.