Behandling av medlemmars personuppgifter

Personuppgiftsansvarig i föreningen är föreningens styrelse, som kan kontaktas på sctforeningen@gmail.com.

De personuppgifter vi behandlar i samband med medlemskapet är medlemmarnas namn och epostadress, och i förekommande fall även faktureringsadress (om medlemsavgiften fakturerats medlemmens organisation). Ändamålet för insamlingen och behandlingen är att kunna administrera medlemskapet. Rättslig grund är avtal, samt i fråga om faktureringsadresser rättslig förpliktelse.

Personuppgifterna görs tillgängliga endast för medlemmarna i föreningen,  och i förekommande fall den bokföringskonsult som anlitas för föreningens bokföring och med vilken föreningen har ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi delar inte några uppgifter med tredje part, och överför inga uppgifter till land utanför EU/EES.

Medlem har rätt att

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge personuppgifterna kommer att lagras
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.