Innehåll

Att bygga en System-Centrerad grupp.
En tvådagars upplevelsebaserad workshop, 22-23 januari 2019.
Workshop Design
Denna workshop erbjuder två träningsnivåer: Grundkursen (Foundation) och Fortsättningskursen (Intermediate-Advanced).
De båda grupperna kommer huvudsakligen att arbeta var för sig men också ha möjlighet att observera och lära av varandra.
Grundkursen (Foundation)
För deltagare som är relativt nya inom SCT, och de som vill utveckla sina SCT-förmågor i fråga om att bygga en systemcentrerad grupp. Deltagare kommer att lära sig:
• ”Functional Subgrouping” – en metod för integrativ kommunikation och konflikthantering.
• Minska de motkrafter som försvårar förändring.
• Upptäcka vägvalet mellan att förklara sina reaktioner och att utforska dem.
• Hantera och modifiera de bekanta rollrelationer som bygger på överläge/underläge.
• Arbeta med reaktioner på auktoritet i en systemcentrerad grupp.
Fortsättningskursen (Intermediate-Advanced).
För deltagare med god SCT-erfarenhet som genomgått ”Intermediate Skills Training” (eller i undantagsfall efter samråd med sin SCT-tränare). Denna grupp kommer att arbeta med att utforska dynamiken i de olika systemcentrerade utvecklingsfaserna. Deltagare kommer att lära sig om:
• Konflikterna i var och en av systemutvecklingsfaserna.
• Sina egna roll-responser i respektive utvecklingsfas.
• Utmaningarna i att skifta från Person till Medlem i respektive utvecklingsfas.

Om du behöver hjälp med att avgöra vilken nivå som är bäst träningskontext för dig, kontakta Sven-ErikViskari på 070 575 12 54 ellersven-erik.viskari@telia.com.

Funktionellt rolltagande: Coping i osäkra tider.
En tvådagars upplevelsebaserad workshop, 24-25 january 2019.
Utvecklingen av ett systemcentrerat perspektiv gör det möjligt för oss att skifta från att ta våra arbets- och organisationsroller ”enbart personligt” till att ta upp funktionellt medlemskap som stöder kontextens mål. Deltagare kommer att lära sig:
• Att se skillnaden mellan sin uppgiftsorienterade roll i en organisation och det ständiga suget mot självcentrerade roller, vilka ofta hindrar lärande och utveckling.
• Att använda systemcentrerat tänkande för att se sin egen roll i relation till organisationens mål och sammanhang.
• Att lösa upp hinder för rollflexibilitet i osäkra tider.